Dokumenty

 Uwaga: do otwarcia plików PDF potrzebny jest program    Adobe ReaderTM   Ustawa o własności lokali   Ustawa o gospodarce nieruchomościami   Prawo spółdzielcze   Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych   Prawo budowlane   Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie