Aktualny Statut – do zapoznania się.

Ustawa prawo spółdzielcze określa kwestie jakie powinny zostać uregulowane przez założycieli w statucie spółdzielni:

– nazwa spółdzielni z dodatkiem “spółdzielnia” lub “spółdzielczy” i podaniem jej siedziby,
– przedmiot działalności oraz czas trwania spółdzielni jeżeli założono ją na czas nieokreślony 
– wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek spółdzielni obowiązany jest zadeklarować, terminy   wnoszenia   i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego   udziału, może      określać ich górną granicę;
– prawa i obowiązki członków;
– zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
– zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
– zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
– zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

Statut spółdzielni może również regulować zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego oraz określać organy odwoławcze w tym postępowaniu. 
Z uwagi, iż w poczet spółdzielni mogą wchodzić również osoby prawne uważa się za zasadne, aby taka możliwość była uregulowana w statucie. Statut spółdzielni może również zobowiązywać członków do zadeklarowania więcej niż jednego udziału, a także określić górną granicę udziałów czy ograniczyć uprawnienia zarządu i rady nadzorczej na rzecz walnego zgromadzenia. Wszelkie te kwestie również powinny zostać jasno określone w statucie spółdzielni. 
Fakultatywne postanowienia statutu powinny dotyczyć kwestii organizacji spółdzielni, przedmiotu jej działalności, czy praw i obowiązków jej członków. Muszą być jednak zgodne z przepisami prawa spółdzielczego i zasadami współżycia społecznego.
Zmiana statutu spółdzielni dokonywana jest na mocy uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, podjętej większością 2/3 głosów. Obowiązkiem zarządu spółdzielni jest taką uchwałę zgłosić do sądu rejestrowego w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia. Jeżeli zgłaszane do sądu rejestrowego zmiany będą niezgodne z przepisami prawa, sąd rejestrowy ma obowiązek wezwać spółdzielnię do wprowadzenia zmian lub może odmówić wpisu do rejestru. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.