Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa „Targowa” w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Spółdzielni położonego przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie wejście od ul. Kijowskiej 1

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 30 m², położony jest na wysokim parterze w budynku 18-piętrowym, 5 km od centrum i 300 m od stacji metra Stadion Narodowy. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest media (zimna i ciepła woda bezpośrednio z sieci ogólnej, centralne ogrzewanie). Składa się z: 2 pomieszczeń każde o pow. 6,40 m2, pomieszczenia o pow. 11,40 m2 i pomieszczenia o pow. 3,35 m 2 z WC, umywalką i przedsionkiem o pow. 2,55 m2. Dotychczas prowadzona działalność gospodarcza –Kancelaria Prawna.

Szkic lokalu stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przetarg dotyczy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Cena wywoławcza stawki czynszu brutto wynosi 1845,- zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych), czyli 50 zł/m2 + 23% VAT.

Zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu użytkowego, będącego przedmiotem przetargu, możliwe jest w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Spółdzielnią pod nr 22 818 82 51 bądź 505050778.

Oferta powinna zawierać:

Imię i nazwisko / nazwę firmy
Adres / siedzibę
Proponowaną stawkę czynszu netto za m2 powierzchni
Określenie rodzaju planowanej działalności
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu
Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz nie zaleganiu z uiszczaniem składek do ZUS wydane przez właściwy Urząd Skarbowy i ZUS
Oświadczenie o niefigurowaniu w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej, działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014, poz. 1015), oraz że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego.

Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta najmu lokalu użytkowego przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie” w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Targowej 26/30 do dnia 25.04.2024 r., do godz. 12.00.

Oferty dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku PKO BP nr konta 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101 do dnia 25.04.2024 r. do godz. 16.00 W przypadku dokonania przelewu, w tytule przelewu należy wskazać adres lokalu, a do składanej oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Warunkiem zawarcia umowy najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest brak jej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2024 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30. Kwotę wadium zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w ciągu 14 dni od daty zakończenia przetargu tj. do dnia 10.05.2024 r.

Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wadium w terminie 10 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego tj. do dnia 6 maja 2024r. w formie przelewu na konto wskazane przez wpłacającego.

Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 200% czynszu.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin organizowania przetargów na zbycie lub najem lokali Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 23 października 2014r. dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sbm-targowa.pl

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00 lub telefonicznie pod nr: 22 818 82 51 bądź 505 050 778.

Komisja Przetargowa SBM „Targowa”


Szkic lokalu użytkowego