Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółdzielni za rok obrotowy 2023 wraz ze sporządzeniem sprawozdania  z  badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 2 budynki o pow. 14 624 m2 składające się z 231 lokali mieszkalnych i 2 użytkowych i nie prowadzi inwestycji. Ostatnie badanie było wykonywane za rok 2018.

Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane na podstawie własnej decyzji, a nie  na  podstawie art.64 ustawy z dnia  29.09.1994 r. o rachunkowości.

Zainteresowane  firmy  audytorskie  proszone  są  o  złożenie  pisemnych  ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023” w  terminie do 21.02.2024 r. do godz. 16.00 w  sekretariacie  Spółdzielni pod adresem: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” ul. Targowa 26/30,  03-733 Warszawa

Oferta powinna zawierać informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego dotyczącą:

– forma prowadzenia działalności i aktualny odpis z właściwego rejestru,

– wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

– wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

– ważnej  umowy  ubezpieczenia  OC  z  tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

  – doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży spółdzielni mieszkaniowych

i posiadane rekomendacje,

  – oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

  – cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania

  z badania, uwzględniającą całość kosztów prac w wartości netto i brutto,

– wstępny harmonogram prac wraz z projektem umowy na badanie.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2023, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania do 15.04.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505 050 778.

Rada  Nadzorcza SBM „TARGOWA” zastrzega  sobie  prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Warszawa 31.01.2024


Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta