Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa”  z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz odtworzenie posadzek piwnic lokatorskich i korytarzy po remoncie, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Targowej 49/51.

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz odtworzenie posadzek piwnic lokatorskich i korytarzy po remoncie, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Targowej 49/51 oraz wszelkich innych prac budowlanych niewymienionych w przedmiarze, a niezbędnych dla wykonania, odbioru i funkcjonowania przez okres gwarancyjny całości zamówienia.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).
 2. Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.
 3. Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółdzielni do zawarcia umowy.
 9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych

III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym.

Termin wykonania zamówienia  do 31 maja 2023 roku.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERENTA:

 • cena
 • wiarygodność oferenta
 • doświadczenie zawodowe (referencje)
 • okres gwarancji
 • warunki płatności
 • termin wykonania 
 • zaplecze techniczne
 • dotychczasowe wyniki współpracy ze Spółdzielnią

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego  zapytania ofertowego.
 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 • nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Spółdzielnię lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,
 • pozostają ze Spółdzielnią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostają w stosunku do członków Zarządu lub Komisji Przetargowej Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2023 roku do godz. 13:00 w  nieprzejrzystej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Targowa” 03-733 Warszawa ul Targowa 26/30 z zaznaczeniem „Oferta na naprawę/remont wraz z wymianą wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w budynku mieszkalnym przy ul Targowej 49/51.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

– datę sporządzenia oferty,

– nazwę  siedzibę  i  formę  organizacyjną, NIP, REGON Wykonawcy, dane osoby uprawnionej do kontaktu,

– określenie przedmiotu oferty,

– określenie wynagrodzenia w cyfrach i słownie ( netto+ VAT),

– oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ofercie,

– oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

– oświadczenie potwierdzone  przez osobę upoważnioną do kontaktów o zapoznaniu się wykonawcy z przedmiotem i zakresem robót bezpośrednio lub przez osobę upoważnioną na nieruchomości na której ma być wykonany remont,

– wyciąg  z Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  Centralnej  Ewidencji i  Informacji o działalności Gospodarczej,

– druk ZUS DRA ( ilość zatrudnionych pracowników m.in. 10 osób) za miesiące listopad, grudzień 2022 oraz  styczeń, luty, marzec  2023 r.

– zaświadczenie lub oświadczenie z banku Oferenta, że na jego rachunku bankowym nie jest prowadzone postępowanie zabezpieczające ani egzekucyjne.

– oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłaceniu ZUS.

– kserokopie dokumentów poświadczonych obroty firmy – nie mniej niż 2 000 00, 00 zł w każdym z ostatnich 3 lat.

– opłatę za pobranie formularza zapytania ofertowego w wysokości 100 zł  (słownie; sto złotych), przelaną na rachunek  Spółdzielni w Banku PKO BP o nr 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101; z załącznikiem potwierdzającym dokonanie przelewu.

 1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Każda strona dokumentów złożonych w formie oryginałów musi być parafowana. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
 2. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.
 3. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.04.2023 r. w siedzibie Zamawiającego.
 4. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.
 5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
 6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 7. Zamawiający żądać będzie od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty/usługi brutto.
 8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł w formie pieniężnej na minimum 3 dni robocze przed terminem otwarcia kopert. Potwierdzenie  wniesieniem wadium wraz danymi dot. wykonawcy, którego potwierdzenie dot. należy przesłać w formie elektronicznej do osoby upoważnionej do kontaktu oraz załączyć do oferty. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SBM ,,Targowa” nr 22102010420000860200103101. Brak dowodu wpłaty spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania. Zwrot wadium nie wybranej oferty zostanie dokonany w przeciągu 14 dni od daty otwarcia kopert na wskazane konto.
 9. Zwrot wadium nie obowiązuje w  przypadku nie podpisania przez wybranego oferenta umowy w ciągu 14 dni.
 10. Zabezpieczenie musi być wniesione w formie pieniężnej, ewentualnie potrącone z faktur za wykonaną usługę lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i zostanie zwrócone w terminie 21 dni po upływie rękojmi/gwarancji na pisemne wystąpienie Oferenta.
 11. Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na wskazany adres e-mail prezes@sbm-targowa.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 505 050 778 do dnia 21.04.2023 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ireneusz Szatałowicz.
 12. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
 13. Do oferty należy dołączyć:
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie nr VI niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kosztorys ofertowy, zgodnie z przedmiarem załączonym do zapytania ofertowego.
 • Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).

Z poważaniem
Zespół Przetargowy

Załączniki:

 Zapytanie ofertowe

 Kwestionariusz Ofertowy

 Oświadczenie do zapytania ofertowego

 Oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią

 Przedmiar robót