Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w budynkach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Targowa” przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w technologii bezspoinowej.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Targowa” przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w technologii bezspoinowej, zgodnie z załączonymi do zapytania: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Wytycznymi do SIWZ –opis technologii HYDRONYLON bez użycia nazwy wyrobu.

II.TRYB ZAMÓWIENIA: 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 2. Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”. 3. Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni. 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółdzielni do zawarcia umowy. 9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych

III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: Ofertę należy opracować przedkładając w wersji papierowej. Termin wykonania zamówienia II – IV kwartał 2020 r.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERENTA: · cena · wiarygodność oferenta · doświadczenie zawodowe (referencje) · okres gwarancji · termin wykonania · zaplecze techniczne · dotychczasowe wyniki współpracy ze Spółdzielnią

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: a) nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Spółdzielnię lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, b) pozostają ze Spółdzielnią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, c) pozostają w stosunku do członków Zarządu lub Komisji Przetargowej Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli VI. Termin i sposób składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 20 lutego 2020 r. do godz. 1200 w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego tj. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 z zaznaczeniem „Oferta na wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w budynkach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w technologii bezspoinowej. 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna zawierać następujące informacje: – datę sporządzenia oferty, – nazwę siedzibę i formę organizacyjną, NIP, REGON Wykonawcy, dane osoby uprawnionej do kontaktu, – określenie przedmiotu oferty, – określenie wynagrodzenia w cyfrach i słownie ( netto+ VAT), – oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ofercie, – oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, – oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłaceniu ZUS. 4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Każda strona dokumentów złożonych w formie oryginałów musi być parafowana. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego. 6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego. 7. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert. 8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie. 9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 10. Zamawiający żądać będzie od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty/usługi brutto. 11. Zabezpieczenie musi być wniesione w formie pieniężnej, ewentualnie potrącone z faktur za wykonaną usługę lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i zostanie zwrócone w terminie 21 dni po upływie rękojmi/gwarancji na pisemne wystąpienie Oferenta. 12. Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować telefonicznie pod nr tel. +48 505 050 778 do dnia 18.02.2020 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ireneusz Szatałowicz. 13. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 120 dni od dnia jej złożenia). 14. Do oferty należy dołączyć: a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie nr VI niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. c. Specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w niniejszym zapytaniu. d. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej). ZAŁĄCZNIKI: 1. Treść zapytania do pobrania 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót-ogólny_HNHPHMSP 3. Wytyczne do SIWZ_opis techn bez użycia nazwy wyrobu 4. Formularz ofertowy ul. Targowa 26-30 5. Formularz ofertowy ul. Targowa 49-51