Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w budynkach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Targowa” przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w technologii bezspoinowej.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Targowa” przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w technologii bezspoinowej, zgodnie z załączonymi do zapytania: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Wytycznymi do SIWZ –opis technologii HYDRONYLON bez użycia nazwy wyrobu.

II.TRYB ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
 2. Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.
 3. Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółdzielni do zawarcia umowy.
 9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ofertę należy opracować przedkładając w wersji papierowej.  Termin wykonania zamówienia II – IV kwartał 2020 r.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERENTA:

 • cena
 • wiarygodność oferenta
 • doświadczenie zawodowe (referencje)
 • okres gwarancji • termin wykonania
 • zaplecze techniczne
 • dotychczasowe wyniki współpracy ze Spółdzielnią

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
 • nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Spółdzielnię lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,
 • pozostają ze Spółdzielnią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostają w stosunku do członków Zarządu lub Komisji Przetargowej Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 1200 w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego tj. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 z zaznaczeniem „Oferta na wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w budynkach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w technologii bezspoinowej”.

1.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • datę sporządzenia oferty, 
 • nazwę siedzibę i formę organizacyjną, NIP, REGON Wykonawcy, dane osoby uprawnionej do kontaktu,
 • określenie przedmiotu oferty,
 • określenie wynagrodzenia w cyfrach i słownie ( netto+ VAT), 
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ofercie, oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Miasta lub Gminy oraz
 • o nie zaleganiu w opłaceniu ZUS. 

3.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Każda strona dokumentów złożonych w formie oryginałów musi być parafowana. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

4.Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.

5.Otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

6.Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

7.Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.

8.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

9.Zamawiający żądać będzie od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty/usługi brutto.

10.Zabezpieczenie musi być wniesione w formie pieniężnej, ewentualnie potrącone z faktur za wykonaną usługę lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i zostanie zwrócone w terminie 21 dni po upływie rękojmi/gwarancji na pisemne wystąpienie Oferenta.

11.Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować telefonicznie pod nr tel. +48 505 050 778 do dnia 18.03.2020 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ireneusz Szatałowicz.

12.Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 120 dni od dnia jej złożenia).

13.Do oferty należy dołączyć: 

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie nr VI niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w niniejszym zapytaniu.
 • Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).

ZAŁĄCZNIKI: 

 1. Treść zapytania do pobrania
 2. Oświadczenia do zapytania ofertowego nr 1 potwierdzające spełnienia warunków z punktu VI ww. zapytania.
 3. Formularz ofertowy ul. Targowa 26/30
 4. Formularz ofertowy ul. Targowa 49/51
 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót_ogólny_HNHPHMSP
 6. Wytyczne do SIWZ_opis techn bez użycia nazwy wyrobu