Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia wymiany wodomierzy lokalowych w budynkach przy ul. Targowej 26/30 oraz ul. Targowej 49/51 w Warszawie I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie wymiany obecnych wodomierzy lokalowych w budynkach w Warszawie, przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51, w ilości:

 a) 405 sztuk – liczników wody zimnej;

 b) 405 sztuk – liczników wody ciepłej;

na wodomierze elektroniczne, jednostrumieniowe DN 15 o długości 110 mm, z nadajnikiem radiowym, umożliwiającym zdalny odczyt poboru wody – okresowo wykonywany przez wykonawcę montażu liczników. Termin wykonania zamówienia: IV kwartał 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

II.TRYB ZAMÓWIENIA: 

 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
 2. Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Targowa”. 
 3. Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 
 4. Zamawiającyzastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 
 5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni. 
 6. Zamawiającyzastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni. 
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółdzielni do zawarcia umowy. 
 9. Wramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ofertę należy opracować przedkładając ją do Spółdzielni w wersji papierowej.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERENTA:

 • cena
 • okres gwarancji
 • parametry techniczne oferowanego produktu 
 • termin realizacji wymiany 
 • wiarygodnośćoferenta (referencje)
 • ew dotychczasowe wyniki współpracy ze Spółdzielnią

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:

 • nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Spółdzielnię lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,
 • pozostają ze Spółdzielnią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostają w stosunku do członków Zarządu lub Komisji Przetargowej Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć do dnia 4 września 2018 r. do godz. 1200 w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego tj. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” 03-733 Warszawa ul Targowa 26/30 z zaznaczeniem „Oferta na wymianę wodomierzy w budynkach przy ul Targowej 26/30” oraz Targowej 49/51”.

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

a) datę sporządzenia oferty,

b) nazwę siedzibę i formę organizacyjną, NIP, REGON Wykonawcy, dane osoby uprawnionej do kontaktu,

c) określenie przedmiotu oferty,

d) określenie wynagrodzenia w cyfrach i słownie (netto + VAT),

e) oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ofercie,

f) oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

g) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej;

h) oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłaceniu ZUS.

4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Każda strona dokumentów złożonych w formie oryginałów musi być parafowana. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego. 

6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 5 września 2018 r. o godz. 1600 w siedzibie Zamawiającego.

7. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10. Zamawiający żądać będzie od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty/usługi brutto.

11. Zabezpieczenie musi być wniesione w formie pieniężnej, ewentualnie potrącone z faktury za wykonaną usługę lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i zostanie zwrócone w terminie 21 dni po upływie gwarancji na pisemne wystąpienie Oferenta.

12. Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: prezes@sbm-targowa.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 505 050 778 do dnia 03.09.2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Ireneusz Szatałowicz lub pod jego nieobecność: p. Arkadiusz Główczyński

13. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania.

14. Do oferty należy dołączyć:

a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie nr VI niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

c. Specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w niniejszym zapytaniu.

d. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).

Z poważaniem

Zespół Przetargowy SBM „TARGOWA”