W związku z wejściem w życie Rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” jest administratorem Państwa danych osobowych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz własnością lokalu.


Podstawą przetwarzania danych są m.in. obowiązki nałożone na Zarząd w ustawie z dnia 9 września 2017 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, związane z prowadzeniem ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz stanowiących mienie oraz prowadzeniem spisu członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Spółdzielnia przetwarza Państwa dane osobowe także w celu wykonania umów dostawy mediów do lokali, w których to umowach Spółdzielnia jest pośrednikiem między dostawcą mediów a członkami spółdzielni posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i właścicielami lokali.

Zgodnie z art. 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem nie tylko na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ale także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również gdy to przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W związku z powyższym informujemy, że w zakresie obowiązków nałożonych na Zarząd przez ustawy i wynikających z umów zawartych na rzecz i w interesie członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i właścicieli lokali do przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest wymagana Państwa zgoda.

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie jedynie w celu zarządzania nieruchomością wspólną oraz wykonywania umów, o których mowa powyżej. Dane będą przetwarzanie tak długo, jak będą Państwo członkami spółdzielni posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i właścicielami lokali, a także po tym czasie jeśli Spółdzielnia będzie miała wobec Państwa jakieś roszczenia (np. zadłużenie w opłatach za lokal). Dopiero w momencie, gdy pomiędzy Państwem a Spółdzielnią wygasną wszelkie zobowiązania, będą mogli Państwo skutecznie żądać usunięcia Państwa danych osobowych przez Spółdzielnie.

Informujemy także, że w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (np. firmie ochroniarskiej) Zarząd Spółdzielni będzie zawierać lub ma zawarte z tymi podmiotami odpowiednie umowy o przetwarzaniu danych.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej