Działając w imieniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” w Warszawie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie Projektu budowlano-wykonawczego węzła cieplnego 2 funkcyjnego (2 strefy wody ciepłej, 1 strefa c.o.) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Warszawie przy ul. Targowej 49/51

 

 I. Ogólna charakterystyka budynku przy ul Targowej 49/51:

 1. Powierzchnia użytkowa – 4391,00 m2
 2. Kubatura – 20297,00 m3
 3. Liczba   kondygnacji   –   16   +  pomieszczenia   gospodarcze   na   poddaszu  /suszarnie/  poddasze
 4. Liczba klatek schodowych – 1
 5. Liczba lokali – 78 mieszkalnych + 1 użytkowy

 

II. Przedmiot opracowania:

     1. Wykonanie podkładów budowlanych do celów projektowych.

     2. Analiza zapotrzebowania na ciepło.

     3. Projekt technologia węzła cieplnego i automatyka – 5 egzemplarzy.

     4. Projekt elektryczny – 5 egzemplarzy.

     5. Uzgodnienie w Veolia Energia Warszawa S.A.

     6. Kosztorys inwestorski, ślepy oraz przedmiar – 2 egzemplarze.

 

Dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej. Jako podstawowy format dokumentów elektronicznych przyjmuje się “pdf”. Ponadto, zbiory zawierające dane graficzne typu dokumentacja techniczna, szkice, rysunki powinny być zapisane w formacie “dwg”, natomiast kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót w formacie “ath” (a jeśli to możliwe, to również w formacie “xls”).

Opracowanie powinno zostać sporządzone zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w Ustawie – Prawo budowlane oraz z wymogami VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

 

 III. Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę wykonanej usługi
 2. Warunki płatności.

IV. Dokumenty składające się na ofertę:

 1. Wycena usługi
 2. Wypis   z   rejestru   handlowego   lub   zaświadczenie   o   prowadzeniu    działalności gospodarczej
 3. Oświadczenie,   że    firma    nie    jest    w    likwidacji   i   nie   toczy   się   wobec   niej postępowanie  upadłościowe
 4. Wykaz prac o podobnym zakresie w ostatnich 2 latach
 5. Kserokopie   dokumentów   potwierdzających  wymagane  uprawnienia  do  realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

– Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Termin składania ofert: do 01 sierpnia 2016 r. na adres SBM „Targowa”; 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 lub adres internetowy  sekretariat@sbm-targowa.pl

 

Preferowany termin realizacji zamówienia III  kwartał 2016 r.

 

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni  22 818-82-51 lub tel. 505 050 778.

                                                                                                                              Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”