Działając w imieniu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Targowa” w Warszawie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na nadzór inwestorski na wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania wraz  z wymianą grzejników w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Warszawie przy ul. Targowej 49/51.

I. Ogólna charakterystyka budynku przy ul Targowej 49/51:

 1. Powierzchnia użytkowa – 4391,00 m2 
 2. Kubatura – 20297,00 m3
 3. Liczba kondygnacji – 16 + pomieszczenia gospodarcze na poddaszu/suszarnie/, pomieszczenie po dawnej maszynowni.
 4. Liczba klatek schodowych – 1
 5. Liczba lokali – 78 mieszkalnych + 1 użytkowy

II. Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę wykonanej usługi
 2. Warunki płatności.

III. Dokumenty składające się na ofertę:

 1. Wycena usługi
 2. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 3. Oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe
 4. Wykaz prac o podobnym zakresie w ostatnich 2 latach
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia

Zleceniobiorca zobowiązany zostanie do wykonania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z dn. 01.10.2013 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) 

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

– Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin składania ofert: do 27 czerwca 2016 r. na adres SBM „Targowa”; 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 lub adres internetowy  sekretariat@sbm-targowa.pl

Preferowany termin realizacji zamówienia  III-IV kwartał 2016 r.

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni  22 818-82- 51 lub tel. 505 050 778.

                                                                                                              Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”