1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółdzielni.
  2. Administratorem przetwarzanych danych jest Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 26/30, 03-733 Warszawa.
  3. Monitoring wizyjny, o którym mowa w pkt 1, obejmuje części wspólne nieruchomości, których zarządcą jest Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, w tym w szczególności: teren zewnętrzny, garaże, parking zewnętrzny, klatki schodowe, pomieszczenia części wspólnych. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu w zakresie monitoringu wizyjnego obejmują w szczególności wizerunek osób oraz numery rejestracyjne pojazdów poruszających się po terenie objętym monitoringiem.
  4. Odbiorcą danych przetwarzanych w związku z systemem monitoringu wizyjnego jest podmiot zarządzający systemem monitoringu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez Administratora maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem ul. Targowa 26/30, 03-733 Warszawa lub elektronicznie sekretariat@sbm-targowa.pl  
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. informacji czy przetwarzane dane osobowe dotyczą Pana/Pani, a jeżeli ma to miejsce – do uzyskania dostępu do treści     danych, 

b. prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust. 1 RODO, tj. w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub gdy osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem; gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania; bądź gdy istnieje podejrzenie, że dane były przetwarzane nieprawidłowo,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.”