Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa „Targowa” w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Spółdzielni położonego przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie wejście od ul. Kijowskiej 1

 

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 30 m², położony jest na wysokim parterze w budynku 18-piętrowym, wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest media (zimna i ciepła woda bezpośrednio z sieci ogólnej, centralne ogrzewanie). Składa się z: 2 pomieszczeń każde  o pow. 6,40 m2, pomieszczenia o pow. 11,40 m2 i  pomieszczenia o pow.  3,35 m 2 z  wc z umywalką i przedsionkiem o pow. 2,55 m2. Dotychczas prowadzona działalność gospodarcza – zakład fryzjerski.

Szkic lokalu stanowi załącznik do ogłoszenia.  

Przetarg dotyczy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Cena wywoławcza stawki czynszu netto za m2 powierzchni lokalu wynosi 30 zł  (słownie: trzydzieści złotych).

Zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu użytkowego, będącego przedmiotem przetargu, możliwe jest w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Spółdzielnią pod nr 22 818 82 51  bądź  505 050 78.

Oferta  powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko / nazwę firmy
  • adres / siedzibę
  • Proponowaną stawkę czynszu netto za m2 powierzchni
  • Określenie rodzaju planowanej działalności
  • Oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem technicznym lokalu
  • Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i opłat  do Urzędu Skarbowego oraz nie zaleganiu z uiszczaniem składek do ZUS wydane przez właściwy Urząd Skarbowy i ZUS
  • Oświadczenie o niefigurowaniu w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej, działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014, poz. 1015), oraz że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie  upadłościowe.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego

Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta najmu lokalu użytkowego przy ul. Targowej 26/30  w Warszawie” w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Targowej 26/30 do dnia 14 listopada 2017r., do godz.  12.00.

Oferty dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 lub  na konto Spółdzielni w Banku PKO BP nr konta 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101 do dnia 13 listopada 2017r. do godz. 15.00 W przypadku dokonania przelewu, w tytule przelewu należy wskazać adres lokalu, a do składanej oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Warunkiem zawarcia umowy najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest brak jej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 16.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30. Kwotę wadium zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w ciągu 14 dni od daty zakończenia przetargu tj. do dnia 29 listopada 2017r.

Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego tj. do dnia 22 listopada grudnia 2017r. w kasie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 lub zostanie przelane na konto wskazane przez wpłacającego.

Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 200% czynszu.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin organizowania przetargów na zbycie lub najem lokali Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 23 października 2014r. dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sbm-targowa.pl

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez  podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00  – 12.00 lub telefonicznie pod nr: 22 818 82 51 bądź 505 050 778


ZAŁĄCZNIKI:

Szkic lokalu

Wzory dokumentów do złożenia