Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” zaprasza do składania ofert na wykonanie w budynku Targowa 26/30 w Warszawie zamurowania 16 sztuk piętrowych wrzutni zsypowych. Charakterystyka prac – przedmiar robót jest w załączeniu.

Składana oferta winna zawierać:

  • szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres ww. prac i przedstawiający cenę brutto;
  • termin wykonania robót od chwili podpisania umowy (sugerowany termin: luty / marzec 2019 r.);
  • okres udzielanej gwarancji;
  • dane identyfikujące i kontaktowe oferenta;
  • ewentualne referencje;

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lutego 2019 r., dostarczając ją do administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „TARGOWA” (adres: SBM – „TARGOWA” ul. Targowa 26/30, 03-733 Warszawa) w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem „Oferta na przeprowadzenie zamurowania 16 sztuk piętrowych wrzutni zsypowych w budynku przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie”.

Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: techniczny@sbm-targowa.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 505 050 778 do dnia 04.02.2019 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Arkadiusz Główczyński.

ZAŁĄCZNIKI: