Zapytanie ofertowe

(drugi termin przetargu)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie

instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przy

ul. Targowej 26/30 i  49/51 w Warszawie”.

 

1.             Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Targowa‘’ z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 26/30 (KRS: 0000057287 / NIP: 5250010628 / REGON: 006232846).

2.             Tryb Zamówienia.

2.1.            Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”. Oferenci mogą zapoznać się z nim w siedzibie Zamawiającego lub na jego stronie internetowej pod adresem www.sbm-targowa.pl

2.2.            Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

2.3.            Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

2.4.            Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

2.5.            O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

2.6.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

2.7.            W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

2.8.            Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

2.9.            W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3.                  Przedmiot Zamówienia.

3.1.            Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przy ul. Targowej  26/30 i 49/51 w Warszawie.

3.2.            Przewidywany termin realizacji zamówienia to III-IV kwartał 2020 r.

3.3.            Oferenci przed przystąpieniem do postępowania zobowiązani są do zapoznania się z budynkami, sprawdzenia zakresu prac oraz stanu technicznego dachów i ich nośności.

3.4.            Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelki sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.

3.5.            W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć daszkami ochronnymi przejścia, przejazdy oraz wejścia do budynków.

3.8.            Wszystkie oferowane urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz praw osób trzecich – nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.

3.9.            Urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznych muszą być wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów oraz muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa CE.

3.10.        3.10.   Montaż urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi ich producentów oraz wymaganiami Polskich Norm.

 

3.11.   Wymagania dla urządzeń i elementów składowych instalacji fotowoltaicznych.

      3.11.1.  Moduły fotowoltaiczne:

a.    technologia wykonania – monokrystaliczne Low LID Mono PERC

b.    moc znamionowa min. 320 Wp

         c.  całkowita moc instalacji budynek Targowa 26/30 – 2 instalacje po ok 40 KW, Targowa 49/51 –  ok 40 KW

d.    sprawności energetyczna min. 19%;

e.    wytrzymałość na obciążenie statyczne śniegiem min. 5400 Pa

f.     wytrzymałość na napór wiatru min. 2400 Pa

g.    gwarancja fabryczna producenta na materiał i działanie min. 10 lat

h.    gwarancja fabryczna producenta na min. 84% mocy znamionowej przez min. 25 lat

      3.11.2. Falowniki:

a.    przeznaczenie – do stosowania w rozwiązaniach komercyjnych

b.    technologia wykonania – trójfazowe beztransformatorowe

c.    mocy AC maks. 50kW

d.    sprawności energetyczna znamionowa min. 98,0%

e.    gwarancja fabryczna producenta na materiał i działanie min. 12 lat

      3.11.3.  Systemy montażowe:

a.    konstrukcje dedykowane dla budynków wysokich o dachach płaskich lub z niewielkim spadkiem.

b.    sposób montażu – bezinwazyjny na podłożu bitumicznym pokrytym powłoką izolacyjną typu hydro-nylon

c.    gwarancja fabryczna producenta na materiał i wykonanie min. 15 lat

      3.11.4.  Skrzynki przyłączeniowa RPV-DC i RPV-AC oraz system zabezpieczeń elektroenergetycznych o parametrach zgodnych z wymaganiami PN.

      3.11.5.  System monitoringu umożliwiający śledzenie przez Internet pracy poszczególnych instalacji fotowoltaicznych.

      3.11.6.  Okablowanie i system łączników o parametrach zgodnych z wymaganiami PN.

3.12.        Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany będzie do ich próbnego rozruchu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

 

3.13.        Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego  w obsłudze zainstalowanych urządzeń.

3.14.        Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej (w tym schematu elektrycznego) oraz  instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznych.

3.15.        Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do właściwego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (OSD) oraz dopełnienia wszelkich wymaganych formalności i reprezentowania Zamawiającego w celu podłączenia instalacji do sieci energetycznej.

3.16.        Zadanie uznaje się za wykonane po uruchomieniu instalacji i wymianie liczników energii elektrycznej na dwukierunkowe.

 

4.             Informacje uzupełniające

4.1.            Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z całością materiałów przetargowych.

4.2.            Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

4.3.            Oferty, a także wszystkie związane z nimi załączniki i formularze muszą być wypełnione czytelne w języku polskim oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

4.4.            Wszystkie kserokopie dokumentów załączonych do ofert muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

4.5.            Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, jeśli stwierdzi, że  złożone przez niego dokumenty i oświadczenia zawierają informacje nieprawdziwe. 

 

5.             Warunki udziału w postępowaniu przetargowym.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym zostały określone w Regulaminie organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”  oraz dalszej część niniejszego dokumentu. W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wymagania tego regulaminu oraz n/w warunki.

5.1.            Posiadają niezbędne kompetencje i uprawnienia do realizacji zamówienia udokumentowane certyfikatami lub umowami instalatorskimi wystawionymi przez producentów oferowanych produktów.

5.2.            Posiadają kwalifikacje zawodowe i zdolność techniczną do realizacji zamówienia, które udokumentują odpowiednimi certyfikatami oraz uprawnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego i energetycznego w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym do pracy na wysokości.

5.3.            Posiadają doświadczenie zawodowym w montażu instalacji fotowoltaicznych i w formie stosownych referencji udokumentują wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu do złożenia oferty, co najmniej 5 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków spółdzielczych lub wspólnotowych. Referencje muszą zawierać termin, miejsca wykonania, rodzaj instalacji fotowoltaicznej  i dane podmiotów na rzecz których zostały wykonane.

5.2.            Udzielą min. 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

5.3.            Wpłacą na rachunek bankowy Zamawiającego wymagane wadium.

5.4.            Udokumentują posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 mln. zł., z terminem ważności nie krótszym niż do 31 grudnia 2020 r.

5.5.            Przedłożą aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia ofert, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędu      Skarbowego (US) o nie zaleganiu ze składkami, opłatami i podatkami.

5.6.            Przedłożą aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-c przed datą złożenia ofert, odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

 

6.      Zasady składania ofert.

Zasady składania ofert określa Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 23 września 2015 r. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu oraz n/w zasad.

6.8.            Oferenci składają oferty na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu ( oddzielnie dla każdego budynku).

6.9.            Do ofert należy załączyć wszelkie wymagane dokumenty.

6.10.        W przypadku, gdy Oferent załącza do ofert kopie dokumentów, muszą one być przez niego potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

6.11.        Każda strona ofert musi być kolejno ponumerowana.

6.12.        Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście ofert muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez Oferenta.

 

7.      Warunki uznania oferty za ważną.

Ofertę uznaje się za ważną, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” oraz niniejszym dokumencie.

 

8.      Zasady i kryteria oceny ofert oraz wyboru wykonawcy.

Zasady i kryteria oceny ofert oraz wyboru wykonawcy określa Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.

 

9.                  Pytania i odpowiedzi.

9.1.            Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z materiałami przetargowymi.

9.2.            Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie pod warunkiem, że zapytania zostaną do niego skierowane nie później niż na pięć dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

9.3.            Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do udzielania odpowiedzi Oferentom jest: Ireneusz Szatałowicz, tel. 505 050 778, e-mail prezes@sbm-tagowa.pl.

 

10.              Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 120 dni, a jego bieg rozpoczyna się od daty jej otwarcia.

 

11.              Wadium.

11.1.        Zasady wpłacania i zwracania wadium zostały określone w Regulaminie organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” oraz niniejszym dokumencie.

11.2.        Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie przez Oferentów  wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

11.3.        Wadium może być wniesione w formie pieniężnej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

11.4.        Wadium w formie pieniężnej Oferenci wpłacają gotówką lub przelewem na konto bankowe Zamawiającego: 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101.

11.5.        Wadium wpłacone przelewem Zamawiający uznana za wniesione w terminie, jeśli w dniu otwarcia ofert zostanie zaksięgowane na jego koncie bankowym.

11.6.        Oferenci zobowiązani są dołączyć do ofert oryginały dokumentów potwierdzających gwarancje lub dowody wpłaty wadium na konto bankowe Zamawiającego.

11.7.        W przypadku wadium w formie gwarancji udzielonych przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, instytucje te powinny mieć siedzibę i prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

12.              Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12.1.        Oferent, którego oferta zostanie uznana przez Komisję Przetargową za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% jej kwoty netto.

12.2.        Zabezpieczenie należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101.

12.3.        Zamawiający zwolni Wykonawcy zabezpieczenie w kwocie nominalnej po odbiorze końcowym prac, dostarczeniu dokumentacji powykonawczej oraz wymianie licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy przez właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

 

13.              Zasady składania i wycofywania ofert oraz wnoszenia do nich zmian.

13.1.        Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie, najpóźniej do dnia 02 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00.

13.2.        Oferenci zobowiązani są umieścić oferty w dwóch zamkniętych kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej.

13.3.        Kopertę zewnętrzną Oferenci zobowiązani są oznakować według poniższego wzoru:

Zamawiający:

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Targowa”

ul. Targowa 26/30 03–733 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przy ul. Targowej 26/30 i  49/51 w Warszawie

 

Nie otwierać przed posiedzeniem Komisji przetargowej w dniu 8.04.2020. do godz. 1600

 

13.4.        Kopertę wewnętrzną Oferenci zobowiązani są oznakować według poniższego wzoru:

Zamawiający:

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Targowa”

ul. Targowa 26/30 03–733 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków przy ul. Targowej 26/30 i  49/51 w Warszawie

 

 

 

Oferent:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie otwierać przed posiedzeniem Komisji przetargowej w dniu 8.04.2020 do godz. 16.00

13.5.        Oferty złożone po terminie zostaną zwrócona Oferentom bez otwierania.

13.6.        Oferenci mogą wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych oferty nie później niż na trzy dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

13.7.        O wprowadzeniu zmian do złożonych ofert Oferenci zobowiązani są powiadomić Zamawiającego na piśmie.

13.8.        Przed upływem terminu otwarcia ofert Oferenci mają prawo wycofać się z postępowania przetargowego poprzez złożenie oświadczenia na piśmie.

13.9.        Oferty wycofane z postępowania przetargowego Zamawiający zwróci Oferentowi bez ich otwierania.

 

14.              Zawartość ofert

14.1.        Oferenci zobowiązani są do przygotowania i złożenia ofert zgodnie z zasadami Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” oraz n/w wymaganiami.

14.2.        Oferty muszą zawierać załączniki przygotowane według wzorów załączonych do niniejszego dokumentu:

a.    Załącznik nr 1 – Formularz oferty z załączonym opisem instalacji fotowoltaicznej zawierającym informacje o zastosowanych urządzeniach, rozkładzie modułów na dachu, wydajność, sposób montażu, sposób podłączenia do instalacji elektrycznej. (dla każdej instalacji oddzielnie)

b.    Załącznik nr 2 – Wykaz osób odpowiedzialnych w imieniu Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

c.    Załącznik nr 3 – Dane o doświadczeniu Oferenta (referencje) wraz z wykazem i opisem instalacji zamontowanych w Spółdzielniach i Wspólnotach mieszkaniowych

d.    Załącznik nr 4 – Oświadczenie w/s RODO

e.    Złącznik nr 5 – Oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy

   

15.  Otwarcie ofert

15.1.        Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

15.2.        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie w dniu 8.04.2020 r. o godz. 16.00.

15.3.        Otwarcie ofert jest niejawne.

 

16.              Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy

16.1.        Oceny ofert i wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego zgodnie z wymogami Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.

16.2.        Ocena ofert i wybór Wykonawcy odbędzie się w trybie niejawnym.

16.3.        O wynikach postępowania przetargowego Zamawiający poinformuje zgodnie z wymogami Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.

16.4.        Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

17.              Warunki realizacji zamówienia.

1.8.            Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu.

1.9.            W przypadku braku pisemnych uwag i zastrzeżeń, Zamawiający uzna, że treść umowy została przez Wykonawcę zaakceptowaną i przyjętą w całości.

 

Załączniki:

  1. Treść zapytania do pobrania
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty z załączonym opisem instalacji fotowoltaicznej zawierającym informacje o zastosowanych urządzeniach, rozkładzie modułów na dachu, wydajność, sposób montażu, sposób podłączenia do instalacji elektrycznej. (dla każdej instalacji oddzielnie)
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz osób odpowiedzialnych w imieniu Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 3 – Dane o doświadczeniu Oferenta (referencje) wraz z wykazem i opisem instalacji zamontowanych w Spółdzielniach i Wspólnotach mieszkaniowych
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w/s RODO
  6. Złącznik nr 5 – Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  7. Załącznik nr 6 – Wzór mowy