Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa „Targowa” w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Spółdzielni położonego przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie wejście od ul. Kijowskiej 1

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 30 m², położony jest na wysokim parterze w budynku 18-piętrowym, 5 km od centrum i 300 m od stacji metra Stadion Narodowy. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest media (zimna i ciepła woda bezpośrednio z sieci ogólnej, centralne ogrzewanie). Składa się z: 2 pomieszczeń każde  o pow. 6,40 m2, pomieszczenia o pow. 11,40 m2 i  pomieszczenia o pow.  3,35 m 2 z  wc z umywalką i przedsionkiem o pow. 2,55 m2. Dotychczas prowadzona działalność gospodarcza –Kancelaria Prawna.

Szkic lokalu stanowi załącznik do ogłoszenia.  

Przetarg dotyczy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Cena wywoławcza stawki czynszu netto za m2 powierzchni lokalu wynosi 80 zł  (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu użytkowego, będącego przedmiotem przetargu, możliwe jest w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Spółdzielnią pod nr 22 818 82 51  bądź  505 050 778.

Oferta  powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko / nazwę firmy
  • Adres / siedzibę
  • Proponowaną stawkę czynszu netto za m2 powierzchni
  • Określenie rodzaju planowanej działalności
  • Oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem technicznym lokalu
  • Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i opłat  do Urzędu Skarbowego oraz nie zaleganiu z uiszczaniem składek do ZUS wydane przez właściwy Urząd Skarbowy i ZUS
  • Oświadczenie o niefigurowaniu w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej, działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014, poz. 1015), oraz że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie  upadłościowe.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego.

Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta najmu lokalu użytkowego przy ul. Targowej 26/30  w Warszawie” w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Targowej 26/30  do dnia 21.03.2024 r., do godz.  12.00.

Oferty dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić  na konto Spółdzielni w Banku PKO BP nr konta 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101 do dnia 25.03.2024 r. do godz. 16.00 W przypadku dokonania przelewu, w tytule przelewu należy wskazać adres lokalu, a do składanej oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Warunkiem zawarcia umowy najmu w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest brak jej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25 marca 2024 roku o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30. Kwotę wadium zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w ciągu 14 dni od daty zakończenia przetargu tj. do dnia 08.04.2024 r.

Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego tj. do dnia 2 kwietnia 2024r.  w formie przelewu na konto wskazane przez wpłacającego.

Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 200% czynszu.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin organizowania przetargów na zbycie lub najem lokali Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 23 października 2014r. dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sbm-targowa.pl

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez  podania przyczyny.


Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00  – 12.00 lub telefonicznie pod nr: 22 818 82 51 bądź 505 050 778.

Komisja Przetargowa SBM „Targowa” 


Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu w przedmiocie najmu lokalu użytkowego

Szkic lokalu biurowego