Spółdzielnia Budowlano–Mieszkaniowa „Targowa” w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Spółdzielni położonego przy ul. Targowej 49/51 w Warszawie.

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 40 m², położony jest na parterze w budynku 15-piętrowym, wejście do lokalu z klatki schodowej. Lokal wyposażony jest media (zimna i ciepła woda bezpośrednio z sieci ogólnej, centralne ogrzewanie). Składa się z: salonu, kuchni, sypialni, łazienki z WC oraz korytarza. Dodatkowo do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4 m²

Szkic lokalu stanowi załącznik do ogłoszenia.  

Przetarg dotyczy najmu lokalu mieszkalnego na okres oznaczony.

Cena wywoławcza stawki czynszu za m2 powierzchni lokalu wynosi 49,75 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 75/100), w tym media (centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda) do wysokości naliczonych zaliczek. Dodatkowo najemca będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, wg wskazań urządzeń pomiarowych lub zawrze odrębne umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej i gazu.

Zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem przetargu, możliwe jest w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Spółdzielnią pod numerami:
22 818 82 51  bądź  505 050 778.

Oferta  powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko / nazwę firmy
  • Adres / siedzibę
  • Proponowaną stawkę czynszu za m2 powierzchni
  • Oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem technicznym lokalu
  • Oświadczenie o niefigurowaniu w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej, działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014, poz. 1015), oraz że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie  egzekucyjne.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego.

Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 49/51  w Warszawie” w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Targowej 26/30  do dnia 21.03.2024 r., do godz.  16.00.

Oferty dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  25 marca 2024 roku r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30.

Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 100% czynszu.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin organizowania przetargów na zbycie lub najem lokali Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 23 października 2014r. dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sbm-targowa.pl

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez  podania przyczyny.


Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00  – 12.00 lub telefonicznie pod numerami: 22 818 82 51 bądź 505 050 778.

                                                                                                  Komisja Przetargowa SBM „Targowa” 


Ogłoszenie o przetargu w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

Szkic lokalu mieszkalnego