Uchwała nr 6/2022

Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

Na podstawie art. 772 § 4 Kodeksu pracy w zw. z § 55 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Zarząd SBM „Targowa” postanawia, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie zgodnie z art. 772 § 6 Kodeksu pracy.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” zatwierdzony uchwałą Zarządu Nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. 

Uchwała Zarządu nr 06 z 22.08.2022 r.

Regulamin wynagradzania pracowników SBM Targowa