Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Targowej 26/30. 

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania części wspólnych w  budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 26/30 wchodzącym w skład zasobu mieszkalnego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych odpowiednich dla danej powierzchni. Ponadto przedmiotem umowy jest wykonywanie sprzątania terenu zewnętrznego wchodzącego w skład Spółdzielni. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia hn usługi sprzątania stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

II.TRYB ZAMÓWIENIA:

 1.  Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
 2. Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.
 3.  Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 7.  W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółdzielni do zawarcia umowy.
 9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.

 

III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Ogólna charakterystyka budynku i terenu: 

 1. Powierzchnia użytkowa – 12166 m2
 2. Kubatura – 51200,00 m3
 3. Liczba kondygnacji – 20    
 4. Liczba klatek schodowych – 2
 5. Wielkość korytarzy  842.4 m2
 6. Wielkość holi przy windach – 324 m2
 7. Powierzchnia terenu przy budynku – 500 m2
 8. Powierzchnia terenu parkingu – 900 m2
 9. Wielkość komory zsypowej – 21 m2

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERENTA:

·        cena

·        wiarygodność oferenta

·        doświadczenie zawodowe (referencje)

·        zaplecze techniczne

 

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1.   Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.   Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego  zapytania ofertowego.

5.   Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:

a)  nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Spółdzielnię lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,

b)     pozostają ze Spółdzielnią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

c)    pozostają w stosunku do członków Zarządu lub Komisji Przetargowej Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Termin i sposób składania ofert:

 

1. Oferty należy złożyć do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 w  nieprzejrzystej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego tj. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 z zaznaczeniem „Oferta na na utrzymanie czystości na nieruchomości przy ul. Targowej 26/30”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.  Oferta powinna zawierać następujące informacje:

– datę sporządzenia oferty,

– nazwę  siedzibę  i  formę  organizacyjną, NIP, REGON Wykonawcy, dane osoby uprawnionej do  kontaktu,

– określenie przedmiotu oferty,

– określenie wynagrodzenia w cyfrach i słownie ( netto+ VAT),

– oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ofercie,

– oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości  co do bezstronności,

– wyciąg z Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  Centralnej  Ewidencji i  Informacji o działalności Gospodarczej,

– oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłaceniu ZUS.

4.   Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Każda strona dokumentów złożonych w formie oryginałów musi być parafowana. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

5.  Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.

6.  Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

7.   Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.

8.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

9.     Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).

10.   Do oferty należy dołączyć:

a)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie nr VI niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

b)     Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

c)     Specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w niniejszym zapytaniu.

d)     Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).

 

    ZAŁĄCZNIKI:

1.    Treść zapytania do pobrania

2.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.    Formularz ofertowy.