Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie bezpośredniej stałej ochrony  polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu i porządku w budynkach (obiektach) przy ul. Targowej 26/30 oraz przy ul Targowej 49/51 w Warszawie.

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zkresie bezpośredniej stałej ochrony w rozumieniu ustwy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia tj. Dz.U.2005 nr 145, poz 1221. Ochrona ta polega na podejmowaniu działań należytej profeesjonalnej działalności mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku w budynkach (obiektach) przy ul Targowej 26/30 oraz przy ul Targowej 49/51 przez jednego pracowniku na każdy obiekt w systemie całodobowym przez cały miesiąc z wykorzystaniem monitoringu wewnętrznego CCTV. Zakres czynności pracowników ochrony – portierów budynków stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

II.TRYB ZAMÓWIENIA:

1.     Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

2.     Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                             z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.

3.     Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

7.   W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

8.     Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółdzielni do zawarcia umowy.

9.     W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych. 

III. KRYTERIA WYBORU OFERENTA:

·        cena

·        wiarygodność oferenta

·        doświadczenie zawodowe (referencje)

·        środki techniczne 

 

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1.   Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

2.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.,

3.    Zamawiający uzna, że oferent spełnia warunki , októrych mowa w pkt 1. , gdy oferent:

a).   Posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnetrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia

b).   W okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania oferty, należycie wykonywał (a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje) minimum dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem zakres przynajmniej zbliżony do niniejszego zamówienia, co udokumentuje referencjami, które potwierdzają ich należyte wykonanie.

c).   Dysponuje odpowiednią ilością osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, przeszkolonych w zakresie pomocy przedmedycznej, bhp i  ppoż. w pełni sprawnych fizycznie w wieku do 56 lat, posiadających doświadczenie w wykonywaniu wymaganych czynności i posiadających predyspozycje psychiczne gwarantujące poprawność  reakcji i ich współmierność do zaistniałego zagrożenia.

d).  Posiada aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 100000,00 zł.

e).   Posiada aktualną i opłaconą polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (jeżeli polisa obowiązkowego ubezpieczenia opiewa na sumę gwarancyjną określoną w punkcie powyżej, w zamówieniu wystarczy powołać się na przedmiotową polisę).  

f).   Dysponuje możliwością przyjazdu grupy interwencyjnej w dzień do 15 min, w godzinach nocnych do 5 minut.

g).  Pracownicy ubrani są w jednolitą odzież z logiem firmy, identyfikatorem indywidualnym, z napisem Ochrona tj.  granatowe marynarki, białe koszule, krawaty, spodnie w kant, czarne obuwie. 

4.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.   Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego  zapytania ofertowego.

6.   Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:

a)     nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Spółdzielnię lub innych zamawiających oraz w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe,

b)     pozostają ze Spółdzielnią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

c)     pozostają w stosunku do członków Zarządu lub Komisji Przetargowej Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VI. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy złożyć do dnia 18. 12. 2019 r. do godz. 12:00 w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego tj. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 z zaznaczeniem: „Oferta na na ochronę fizyczną nieruchomości przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51”.

     Oferent może dokonać wizji lokalnej, po uzgodnieniu z osobą uprawnioną ze strony zamawiającego.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.  Oferta powinna zawierać następujące informacje:

– datę sporządzenia oferty,

– nazwę  siedzibę  i  formę  organizacyjną, NIP, REGON Wykonawcy, dane osoby uprawnionej do  kontaktu,

– określenie przedmiotu oferty,

określenie gwarantowanego przez oferenta przez cały 2020 rok miesięcznego wynagrodzenia, przedstawione jako wartość brutto dla każdego z budynków, przy zapewnieniu obsady jednego pracownika dla każdego z budynków przez 24 godziny każdego dnia w roku;

– oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ofercie,

– oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

– wyciąg z Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  Centralnej  Ewidencji i  Informacji o działalności  gospodarczej,

– oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatków do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłaceniu ZUS.

– kopię aktualnej Koncesji MSW na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia.

– kopia opłaconej polisy lub polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 3 d,e Rozdziału IV

– wykaz  wykonanych lub wykonywanych usług ochrony fizycznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty w zakresie niezbędnym do wykonywania spełnienia warunku opisanego w punkcie 3 b Rozdziału IV. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające referencje.

4.   Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Każda strona dokumentów złożonych w formie oryginałów musi być parafowana. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

5.  Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.

6.  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do końca grudnia 2019 r.

7.   Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

8.   Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.

9.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.  Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).

11.   Do oferty należy dołączyć:

a)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie nr VI niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

b)    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

c) Specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w niniejszym zapytaniu.

d)    Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).

   ZAŁĄCZNIKI:

 

1.    Treść zapytania do pobrania

2.    Zakres czynności pracowników ochrony budynku mieszkalnego przy ul Targowej 26/30 i Targowej 49/51.